Aktsomhets­vurdering:

Redegjørelse 2022

Menneskerettigheter og Åpenhetsloven.
Dato for rapportering 31.07.23.

Rent Renholdstjenester AS har gjennomført aktsomhetsvurdering basert på seks trinn i OECDs retningslinjer for kartlegging av vår risiko og hvordan denne kan minimeres.

Rent Renholdstjenester AS er en ledende leverandør av renholdstjenester til både offentlige og private bedrifter. Selskapet ble etablert i 2007 og er en seriøs og profesjonell aktør i markedet med et godt omdømme.

Med et dedikert team på totalt 500 ansatte og en forventet omsetning på 170 millioner kroner i 2023, er vi stolte av å levere solid kvalitet til avtalt tid hver eneste dag.

Størstedelen av vår virksomhet er i Oslo og omegn, og vi har også etablert et avdelingskontor i Rygge for å håndtere mange av våre kunder i Østfold.

Vi tilbyr et bredt spekter av renholdstjenester av høy kvalitet, og vi er en pålitelig samarbeidspartner for våre kunder, leverandører og samfunnet generelt.

Våre plikter eter Åpenhetsloven er forankret i styret og det er besluttet at virksomheten skal offentliggjøre en redegjørelse for våre aktsomhetsvurderinger i samsvar med lovens retningslinjer, – og det er denne du leser akkurat nå her inne på våre nettsider.

Vi har etablert klare retningslinjer for hvordan vi håndterer menneskerettigheter og arbeidsforhold. Dette inkluderer en oppdatering av våre eksisterende prosedyrer for innkjøp, Supplier Code of Conduct og leverandørevaluering.

Når vi anskaffer varer og tjenester, er vårt mål å oppnå en bærekraftig forsyningskjede. Vi kommuniserer våre forventninger og krav tydelig til våre partnere, samtidig som vi samler inn informasjon om deres virksomheter som en del av beslutningsprosessen.

Vi vurderer leverandørene våre basert på effektivitet, pris, kvalitet og servicenivå, samt tar hensyn til sosiale og miljømessige spørsmål. Vår strategi er å gjennomføre ansvarlige innkjøp der sosiale, etiske og miljømessige hensyn er integrert i hele anskaffelsesprosessen.

Rent Renholdstjenester’s bedriftskultur og verdier, inkludert integritet og bærekraft, er fundamentet for våre standarder og er mål for etisk forretningspraksis gjennom hele verdikjeden.

Vi forventer at våre leverandører også overholder høye standarder for etikk og ansvarlig praksis innen områder som arbeidskraft og menneskerettigheter, miljø og antikorrupsjon. Våre leverandører er forpliktet til å følge disse standardene ved å akseptere våre etiske retningslinjer (Supplier Code of Conduct).

Vi har etablert et system for å håndtere informasjonsplikten på vår nettside, hvor det også er mulig å melde inn saker om brudd eller bekymringer.

Vår aktsomhetsvurdering har identifisert størst risiko for brudd på menneskerettigheter blant leverandører i Asia, samt blant utenlandske grossister som ikke har etablerte systemer og rutiner for Supplier Code of Conduct i deres verdikjede.

Redegjørelse 2022:

Dato for rapportering 31.07.23.

Risikovurdering

Etter å ha kartlagt og analysert risiko knyttet til våre leverandørkjeder og andre forretningsforbindelser med hensyn til sosial og miljømessig påvirkning, har vi ikke avdekket faktiske negative konsekvenser eller fått kjennskap til slike.

Vi har identifisert én leverandører med moderat potensiell negativ sosial risiko, og én leverandør med moderat potensiell miljømessig påvirkning. Dette er norskeide selskaper som leverer klær og såpe/kjemikaler.

Tiltak

Vi har allerede iverksatt tiltak som krever at våre leverandører følger «Supplier Code of Conduct» i deres virksomhet. Vi fortsetter å evaluere vår leverandørkjede nøye og har skjerpet kravene til nye leverandører med hensyn til FNs Global Compacts, miljø og kvalitet. I løpet av 2023 vil vi fortsette å arbeide med å forbedre innsamlingen av leverandørdata og styrke vårt samarbeid med leverandørene for å sikre at vårt fokus på bærekraft stadig blir mer effektiv.

Status Mål

Forpliktelse til FNs retningslinjer for næringsliv og menneskerettigheter:

Mål: Ingen avvik.

Status: Det er ikke avdekket avvik. Vi presiserer at vi ikke har hatt mulighet til å kontrollere våre leverandørers utenlandske leverandører utover en skriftlig bekreftelse på at retningslinjene for etisk handel er fulgt.