Slik praktiserer Rent:

Åpenhets­loven

Åpenhetsloven er det korte navnet på «Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold» og trådte i kraft 1. juli 2022.

Lovens formål er å «fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.»

Loven bygger på OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper er anbefalinger fra OECD-landene for å fremme et ansvarlig næringsliv i alle sektorer. Retningslinjene retter forventninger til virksomheter på områder som menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø, skatt, antikorrupsjon, konkurranselovgivning, forbrukerinteresser og åpenhet. Retningslinjene forventer at virksomheter gjennomfører aktsomhetsvurderinger (risikovurderinger), og videre at man skal iverksette tiltak for å bevare miljøet, respektere menneskerettigheter, ivareta arbeidstakerrettigheter og unngå korrupsjon/smøring.

Vi er blant de 9000 virksomhetene som omfattes av Åpenhetsloven.

Som modellen over viser, er noe av det viktigste å forankre arbeidet med loven til selskapets styre og ledelse. Deretter skal arbeidet med aksomhetsvurderinger følge en klar struktur og rekkefølge:

  1. Aktsomhetsvurderinger handler om å undersøke og styre risiko for negativ påvirkning på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Aktsomhetsvurderingen skal omfatte både vår egen forretningsvirksomhet, men også leverandørkjeder og forretningspartnere.

  2. Informasjonsplikt: Fra 1. juli 2022 trer informasjonsplikten i kraft. Hvem som helst kan kreve å få informasjon om hvordan Rent og andre virksomheter håndterer faktiske og mulige negative konsekvenser. Forespørsel om informasjon må gis skriftlig.

  3. Rapportering: Fra 2023 må virksomheter også publisere offentlige redegjørelser om hvordan vi arbeider med aktsomhetsvurderinger. Dette betyr at vi må fortelle om faktiske og mulige negative konsekvenser av vår virksomhet, og dessuten fortelle hvilke tiltak vi setter i verk for stanse eller begrense disse konsekvensene.

Vi er opptatt av å ta vårt samfunnsansvar i tillegg til å være en seriøs aktør i markedet. Vi ønsker derfor Åpenhetsloven velkommen, og tar våre forpliktelser på alvor. Vi tar vare på våre ansatte, og stiller krav til våre leverandører. Vi tolerer ikke brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og vil bryte et samarbeid umiddelbart dersom en av våre leverandører ikke etterlever regelverket.

Kvalitet

Vår visjon er å levere en stabil og profesjonell tjeneste til våre kunder.
Dette gjør vi gjennom fokus på følgende områder:

Fokus på kvalitet

Tydelige prosedyrer for ledelsen, med klar og tydelig fordeling av ansvar og myndighet.

Utvikle og opprettholde et høyt faglig nivå innenfor alle funksjoner ved å gjennomføre systematisk opplæring og trening.

Ha digitale systemer som ledelsen, servicemedarbeideren og kunden bruker aktivt.

Tett kundebehandling

En erfaren driftsleder er kundens faste kontaktperson. Driftslederen følger opp og dokumenterer at tjenesten leveres i henhold til avtale.

Vi tilbyr alle kunder Kundeweb hvor kunden har full oversikt over avtalte tjenester, kommunikasjon, alle medarbeidere som har deres oppdrag og dokumentasjon for oppfølging.

Høy kompetanse

Grunnopplæring og fagbrev til alle.

Tett oppfølging, slik at alle blir sett.

Gode lønns- og arbeidsvilkår.

Mulighet for karrierestigning ved intern rekruttering til høyere stillinger.

Moderne utstyr

Miljøvennlige metoder.

Moderne utstyr.

Godt og riktig vedlikehold av alle typer materialer.

Mest mulig maskinelt renhold.